دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 1-129 
هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران

صفحه 1-18

احمد ودادی؛ حسین صفرزاده؛ مهین احمدپور


بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات بر صنعت حمل و نقل در ایران

صفحه 19-36

جمشید صالحی صدقیانی؛ عباس علوی شاد؛ مریم اخوان خرازیان؛ یاسر سبحانی فرد