دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-179 
4. بررسی موانع منطقی‌سازی اندازه دولت‌ها

صفحه 59-81

احمد ودادی؛ جعفر بیک­زاد؛ اعظم دشتی رحمت آبادی


8. تبیین الگوی ارزیابی عملکرد مالی در بنگاه‌های کسب و کار

صفحه 150-179

فریدون رهنمای رودپشتی؛ قدرت الله طالب نیا؛ محمدرضا براتی