دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، فروردین 1391، صفحه 1-250 
مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی

صفحه 11-36

زینب بزاز؛ حسین خنیفر؛ رضا تهرانی؛ محمدجواد محقق نیا


رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد مدیران

صفحه 71-90

منوچهر جفره؛ علی اسکندری؛ امیررضا کیقبادی


کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان

صفحه 91-114

صادق ملکی آوارسین؛ بیتا دلنواز اصغری؛ ابراهیم خردمند


تأثیر نام تجاری بر رفتار خرید مشتریان بیمه

صفحه 115-130

عبداله کولوبندی؛ مهرداد حسن زاده؛ حامد قباخلو


هوشمندی رقابتی و کسب مزیت رقابتی

صفحه 131-146

وحیدرضا میرابی؛ فریده حق شناس کاشانی؛ مریم شریعتی