دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، زمستان 1392، صفحه 1-143