دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، فروردین 1393، صفحه 1-153 
1. واکاوی مؤلفه‌های معنویت و ارزیابی آن در سازمان

صفحه 9-29

سیّد محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ علی دستافر