دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، تابستان 1393، صفحه 1-147