دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، پاییز 1393، صفحه 1-155