دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تیر 1394، صفحه 1-175 
1. بررسی تأثیر ابعاد رهبری معنوی بر رضایت شغلی کارکنان بانکی

صفحه 9-36

جمشید صالحی صدقیانی؛ مریم اخوان خرازیان؛ مهدی بهرام‌زاده؛ کاظم حسن‌زاده؛ آرزو سهرابی