دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، دی 1394، صفحه 1-154 
4. ارائه مدل پویای تصمیم گیری سرمایه گذار در شرایط زیان با استفاده از PLS

صفحه 59-77

محمداسماعیل فدائی نژاد؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ راضیه سادات موسوی