دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1395، صفحه 1-172 
3. عصر اطلاعات و مدیریت سلامی

صفحه 43-62

بهروز رشیدی؛ محمد سهرابی


4. ارائه مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر قصد رأی دادن شهروندان

صفحه 63-73

علی نویسی؛ احسانه محمدنژادنامقی؛ نصرت الله شادنوش