دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، دی 1395، صفحه 1-136 
4. تأثیر تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی بر قصد خرید در صنعت کالاهای تند‌گردش

صفحه 63-79

احسانه نژاد محمد نامقی؛ نصرت اله شادنوش؛ داریوش غفاری