دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، فروردین 1398، صفحه 1-217 
4. آینده پژوهشی دیپلماسی تجاری در تجارت بین الملل

صفحه 80-102

حمید اکبریه؛ حسین وظیفه دوست؛ عباس صالح اردستانی