دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تیر 1398، صفحه 1-253 
طراحی مدل فرهنگ مدیریت فرآیند کسب وکار بر عملکرد مالی در سیستم بانکداری

صفحه 68-82

مریم غیاث آبادی فراهانی؛ پیمان غفاری آشتیانی؛ علی صفایی اصل؛ علی محمد عیدی وندی