دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، دی 1398، صفحه 1-385 
3. الگوی چابکی منابع انسانی : تحلیلی برآمده از شرکت های خدمات پس از فروش خودرو در ایران

صفحه 48-65

فرهاد توکلی مقدم؛ میرعلی سیدنقوی؛ علیرضا اسلامبولچی؛ محمدرضا ربیعی مندجین


11. طراحی مدل بهینه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در بانک رفاه

صفحه 215-232

مهرزاد سرفرازی؛ غلامرضا معمازاده طهران؛ سید مهدی الوانی؛ محمدعلی افشارکاظمی