دوره و شماره: دوره 12، شماره 45 - شماره پیاپی 1، فروردین 1399، صفحه 1-478 
نقش رفتارهای هیجانی در نوسانات قیمت سهام سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

صفحه 53-73

سید شهاب الدین دهقان بنارکی؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


ارزیابی قدرت رقابتی در نظام بانکداری ایران (رهیافت پانزار و راس)

صفحه 165-185

حسین شریفی نیا؛ هوشنگ مومنی وصالیان؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ مرجان دامن کشیده؛ مجید فشاری


تاثیر دانش و ارزش‌های فردی بر رفتار اخلاقی مصرف‌کننده با تاکید بر نقش ویژگی های شخصیتی و موقعیتی

صفحه 376-404

مهدی نعیمی نظام اباد؛ حسین وظیفه دوست؛ محمد علی عبدالوند؛ بهناز خدایاری