دوره و شماره: دوره 12، شماره 46 - شماره پیاپی 2، تیر 1399، صفحه 1-417 
ارائه مدل آسیب شناسی خط مشی گذاری در حوزه تعاون(مورد مطالعه: اداره کل تعاون استان تهران)

صفحه 1-22

مجتبی کاظمی رهبر؛ علیرضا افشارنژاد؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


رقابت‌پذیری و فضای کسب و کار

صفحه 149-164

محمد کمالی پور؛ رضا زینل زاده