دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، پاییز 1399، صفحه 1-540 
14. ارایه الگوی فرایندی عمومی مدیریت سرمایه گذاری بانک ها در ایران

صفحه 291-313

علی اصغر عبدالرحیمیان؛ علی اصغر انواری رستمی؛ میرفیض فلاح