دوره و شماره: دوره 12، شماره 48 - شماره پیاپی 4، دی 1399، صفحه 1-534 
مساله‌شناسی و راهبردهای اجرای خط‌مشی‌‌های رفاه اجتماعی با استفاده از نظریه داده بنیاد

صفحه 1-21

مهدی فقانی؛ علی مهدی زاده اشرفی؛ دکتر تورج مجیبی؛ احمد میدری؛ نیلوفر ایمان خان


تدوین راهکارهای توسعة استارت‌آپ‌های دانشجویی در ورزش کشور

صفحه 39-53

احسان تقوی رفسنجانی؛ مینا حکاک زاده؛ محسن منوچهری نژاد


تحلیل مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی دانش‌محور با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 119-136

سمیه حسین زاده؛ تورج مجیبی؛ سید مهدی الوانی؛ جواد رضائیان


شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی بانکداری شرکتی در بانکهای تخصصی

صفحه 254-273

علیرضا نظری؛ محمدحسین رنجبر؛ سراج الدین محبی؛ مهدی باقری


رهگیری نیروهای پیشران مؤثر بر آینده سازمان گمرک تا افق 1410

صفحه 365-387

باقر بابانژاد؛ محسن طاهری دمنه؛ سامره شجاعی؛ محمد باقر گرجی


طراحی مدلِ مفهومی کنارگذاری محصول با روش شبکه خزانه

صفحه 388-408

حامد قباخلو؛ الهام فریدچهر؛ محمود احمدی شریف؛ نادر غریب نواز