دوره و شماره: دوره 13، شماره 51 - شماره پیاپی 3، مهر 1400 
طراحی و تبیین مدل سنجش وارزیابی سیستم CRM در زنجیره تامین محصول

صفحه 14-35

وحید نقشینه ارجمند؛ سینا نعمتی زاده؛ مهدی کریمی زند؛ اعظم رحیمی نیک


اثرات آزادسازی تعرفه برق بر رشد اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)

صفحه 98-125

علی اکبر محرابیان؛ عباس معمارنژاد؛ سید شمس الدین حسینی؛ فرهاد غفاری