دوره و شماره: دوره 14، شماره 53 - شماره پیاپی 1، فروردین 1401 
اعتبارسنجی بازاریابی دیجیتال مبتنی بر هوش بازاریابی در شرکت ایساکو

صفحه 169-190

فرزاد ملک شیرآبادی؛ مهدی کریمی زند؛ محمدرضا کاباران زادقدیم