دوره و شماره: دوره 14، شماره 54 - شماره پیاپی 2، تیر 1401 
شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های آموزش زبان مبتنی بر هویت حرفه‌ای (سهولت کسب و کار)

صفحه 1-21

محمد جواد زنگنه اینالو؛ مجتبی معظمی؛ اسماعیل کاوسی؛ محسن عامری شهرابی


طراحی و تبیین مدل دلبستگی کارکنان بر اساس مدل پنج عاملی شخصیت

صفحه 142-155

طیبه عباسیان فر؛ زهرا برومند؛ علی رضائیان؛ داریوش غلام زاده