دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، مهر 1396، صفحه 1-168 
شناخت رابطه ی ابعاد هوش رقابتی و اثربخشی فعالیت های بازاریابی

صفحه 7-25

سمیه صالحی؛ حمید فراقیان؛ علی رضایی؛ مرضیه خیرمند


عوامل موثر بر پذیرش مالیات الکترونیکی توسط مودیان مالیاتی

صفحه 141-158

علیرضا امیرکبیری؛ بهروز برزگر؛ سیدمجتبی موسوی