دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، دی 1396، صفحه 1-160 
3. مدل سنجش فرآیند مدیریت دانش بازاریابی : رویکرد آمیخته

صفحه 57-72

محمدعلی بابایی زگیلکی؛ آرمان احمدی زاد؛ مهین رحیم پور