دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، دی 1397، صفحه 1-176 
2. اثر راهبرد و فرایندهای مدیریت دانش بر تعالی سازمانی

صفحه 17-45

حسینعلی حیدری؛ حسن علی حیدری؛ خلیل خدایاری


6. تاثیر کیفیت وب سایت بر قدرت بازاریابی

صفحه 111-132

سید حسام وقفی؛ محمد رضاجوی آبکنار؛ علی فیاض؛ محمد مهدی قمیان