دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تیر 1397، صفحه 1-192