دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، پاییز 1397، صفحه 1-209