دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، مهر 1397، صفحه 1-209