درباره نشریه

تأییدیه درجه علمی

به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و براساس رأی هشتاد و یکمین و هشتاد و دومین جلسه کمیسیون مذکور مورخ 1390/6/14، مجله مدیریت کسب­ وکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دارای شرایط دریافت درجه علمی پژوهشی شناخته شد.