اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمدابراهیم محمدپورزرندی

مدیریت صنعتی استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

pourzarandiyahoo.com

مدیر مسئول

میرفیض فلاح

مدیریت بازرگانی گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

fallahshamsgmail.com
09123890554

مدیر داخلی

حسین سمنانی

مدیریت صنعتی کارمند- کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

refah.azadyahoo.com
09370863457

اعضای هیات تحریریه

وحید رضا میرابی

مدیریت بازرگانی دانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

vrmirabiyahoo.com
09121440389

سینا نعمتی زاده

مدیریت بازرگانی دانشیار-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

sin.nematizadehiauctb.ac.ir
0000-0003-0499-0809

رضا نجف بیگی

مدیریت- مدیریت تطبیقی استاد- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

rezanajafbagyyahoo.com
09121325782

جمشید صالحی صدقیانی

اقتصاد استاد- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

sadaghianiatu.ac.ir
092092085320

میرزا حسن حسینی

مدیریت بازرگانی استاد-عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

ri.hosseiniyahoo.com
a-0000-2298

رضا رسولی

مدیریت منابع انسانی استاد - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

rasoulipnu.ac.ir

اکرم هادیزاده مقدم

مدیریت-مدیریت رفتاری دانشیار- عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

hadizadeh6gmail.com
09121075653