فرایند پذیرش مقالات

1-      ارسال مقاله از طذیق سایت فصلنامه طبق موارد اعلامی در قسمت راهنمای نویسندگان، توسط نویسنده

2-      طرح عنوان و کلیات مقاله در جلسه هیات تحریریه فصلنامه در خصوص پذیرش مقاله جهت ارسال برای داوری یا اصلاح اولیه و یا عدم پذیرش مقاله.

3-      در صورت پذیرش مقاله توسط اعضای هیات تحریریه، ارسال مقاله برای سه نفر از اساتید داور

4-      تصمیم گیری هیات تحریریه در خصوص پذیرش، اصلاح یا رد مقاله با توجه به نظر داوران

5-      انجام اصلاحات توسط نویسندگان( بر  اساس تصویب هیات تحریریه)، در صورت عدم انجام اصلاحات توسط نویسندگان مقاله رد خواهد شد.

6-      داوری نهایی

7-      در صورت پذیرش مقاله به هریک از نوسیندگان یک نامه پذیرش داده می شود و مقاله برای طی مراحل چاپ ارسال می گردد.

8- حداکثر زمان کلیه فرایند های ذکر شده دو ماه می باشد.