نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرمان‌های شخصی آرمان‌های شخصی و ترجیح نام تجاری تجملی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 261-300]
 • آگاهی از برند بررسی اثر تبلیغات بازاریابی و ترفیع قیمت بر ارزش ویژه برند در شرکت بیمه ایران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 219-236]
 • آگاهی از برند رابطه بین ارزش ویژه برند شرکتی و آگاهی از برنددر بازارهای تجاری (B2B) [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 181-201]
 • آینده­نگاری ارائه مدل هیبریدی چندعاملی و پویا برای سیاست گذاری آینده‌نگارانه (مطالعه موردی واردات لوازم خانگی) [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 95-113]

ا

 • اثبات‌گرایی آسیب شناسی روش‌های تحلیلی در علوم انسانی (با تأکید بر کاربرد روش‌های آماری) [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 58-71]
 • ارتباطات نام تجاری تأثیر نام تجاری بر رفتار خرید مشتریان بیمه [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 115-130]
 • ارزیابی دانش امکان سنجی پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش دردفتر مرکزی شرکت مهندسان مشاور آبران در تهران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 179-195]
 • ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 49-64]
 • ارزش ­آفرینی طراحی مدل شایستگی های مدیران منابع انسانی ایران [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 115-141]
 • ارزش افزوده اقتصادی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و معیار‌های ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 131-155]
 • ارزش افزوده بازار ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و معیار‌های ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 131-155]
 • ارزش خدمات درک شده تأثیر کیفیت خدمات بر ارزش خدمات درک شده، رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 156-180]
 • ارزش در معرض خطر مقایسه توان تبیین مدل های پارامتریک (اقتصادسنجی) و شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه‌گذاری برای تعیین پرتفوی مناسب [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 57-82]
 • ارزش ویژه برند بررسی اثر تبلیغات بازاریابی و ترفیع قیمت بر ارزش ویژه برند در شرکت بیمه ایران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 219-236]
 • ارزش ویژه برند رابطه بین ارزش ویژه برند شرکتی و آگاهی از برنددر بازارهای تجاری (B2B) [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 181-201]
 • ارزش ویژه برند شرکتی رابطه بین ارزش ویژه برند شرکتی و آگاهی از برنددر بازارهای تجاری (B2B) [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 181-201]
 • استراتژی بازاریابی آرمان‌های شخصی و ترجیح نام تجاری تجملی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 261-300]
 • استراتژی تمایز استراتژی‌های ژنریک اجراشده در بانک دی و روند رشد سود واقعی هر سهم آن بانک [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 72-85]
 • استراتژی تمرکز استراتژی‌های ژنریک اجراشده در بانک دی و روند رشد سود واقعی هر سهم آن بانک [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 72-85]
 • استراتژی رهبری هزینه استراتژی‌های ژنریک اجراشده در بانک دی و روند رشد سود واقعی هر سهم آن بانک [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 72-85]
 • استراتژی­های بازرگانی مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 49-64]
 • ایستگاه‌های تقویت فشار گاز رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و ارزیابی کارایی ایستگاه‌های تقویت فشار مناطق عملیات انتقال [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 143-164]
 • اشتراک و توزیع دانش امکان سنجی پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش دردفتر مرکزی شرکت مهندسان مشاور آبران در تهران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 179-195]
 • اطمینان سنجش رضایتمندی ارباب رجوع در شرکت پست ایران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 57-70]
 • اعتبار سنجش رضایتمندی ارباب رجوع در شرکت پست ایران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 57-70]
 • اکتساب دانش امکان سنجی پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش دردفتر مرکزی شرکت مهندسان مشاور آبران در تهران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 179-195]
 • انتخاب تأمین‌کنندگان معیارهای انتخاب تأمین‌کنندگان در فرآیند مدیریت زنجیره تأمین [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 35-57]
 • انتشار دانش شناسایی و اولویت‌‌ بندی عوامل موثر بر رفتار شهروندی برندی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 237-259]
 • انگیزه‌های لذت‌جویانه تأثیر انگیزه‌های لذت جویانه و ویترین‌گردی بر خرید ناگهانی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 153-178]

ب

 • بازاریابی درونی تاثیر هوش هیجانی و بازاریابی‌درونی بر مشتری‌گرایی و کیفیت خدمات [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 301-329]
 • بازده مقایسه توان تبیین مدل های پارامتریک (اقتصادسنجی) و شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه‌گذاری برای تعیین پرتفوی مناسب [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 57-82]
 • بازده کل بازار (شاخص قیمت بازده نقدی) تأثیر عوامل اخلال رفتاری در تصمیمات سرمایه‌گذار و ارائه الگوی مناسب [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 65-93]
 • بازده هر سهم تأثیر عوامل اخلال رفتاری در تصمیمات سرمایه‌گذار و ارائه الگوی مناسب [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 65-93]
 • بانک مرکزی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 37-56]
 • بانک‌های ایران عوامل درونی تأثیرگذار بر شاخص سنجش سلامت یا نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 202-223]
 • برنامه‌ریزی آرمانی(GP) طراحی الگوی بهبود برنامه ریزی خطوط تولید با انتخاب تامین کننده مناسب و تلفیق رویکردهای موثر [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 9-32]
 • برنامه‌ریزی استراتژیک موقعیت استراتژیک بیمارستان‌های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 197-217]
 • برنامه‌ریزی خطوط تولید طراحی الگوی بهبود برنامه ریزی خطوط تولید با انتخاب تامین کننده مناسب و تلفیق رویکردهای موثر [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 9-32]
 • بنگاه­های کوچک و متوسط (SME's) عوامل کارآمد در موفقیت بنگاه های صادراتی فرش [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 165-181]

پ

 • پیامدهای عملکردی مثبت مورد انتظار عوامل مؤثر بر نوآوری و نقش انتظارات کارکنان از پیامدهای عملکردی و مزایای تصویری آن در بانک‌ها [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 103-127]
 • پرتفوی مقایسه توان تبیین مدل های پارامتریک (اقتصادسنجی) و شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه‌گذاری برای تعیین پرتفوی مناسب [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 57-82]

ت

 • تاکتیک خودشیرینی بررسی و مقایسه رفتار مدیریت برداشت در دو سیستم مکانیکی و ارگانیکی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 31-47]
 • تامین­کننده طراحی الگوی بهبود برنامه ریزی خطوط تولید با انتخاب تامین کننده مناسب و تلفیق رویکردهای موثر [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 9-32]
 • تجارت الکترونیک ویژگی های تجارت الکترونیک و پذیرش آن توسط مشتریان [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 83-104]
 • تجربه خرید ویژگی های تجارت الکترونیک و پذیرش آن توسط مشتریان [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 83-104]
 • تجربه گرایی انتزاعی آسیب شناسی روش‌های تحلیلی در علوم انسانی (با تأکید بر کاربرد روش‌های آماری) [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 58-71]
 • تحلیل پانلی عوامل درونی تأثیرگذار بر شاخص سنجش سلامت یا نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 202-223]
 • تحلیل پوششی داده‌ها رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و ارزیابی کارایی ایستگاه‌های تقویت فشار مناطق عملیات انتقال [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 143-164]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی عوامل موثر در تعیین محل کارخانه‌های صنایع لبنی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 128-152]
 • تحلیل سواتSWOT (نقاط قوت موقعیت استراتژیک بیمارستان‌های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 197-217]
 • تسهیلات پرداختی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 37-56]
 • تصمیمات سرمایه‌گذار تأثیر عوامل اخلال رفتاری در تصمیمات سرمایه‌گذار و ارائه الگوی مناسب [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 65-93]
 • تصویر ذهنی از برند بررسی اثر تبلیغات بازاریابی و ترفیع قیمت بر ارزش ویژه برند در شرکت بیمه ایران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 219-236]
 • تضمین سنجش رضایتمندی ارباب رجوع در شرکت پست ایران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 57-70]
 • تفکر استراتژیک مدیران تفکر استراتژیک مدیران و توانمندسازی کارکنان (در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی) [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 9-34]
 • تکنولوژی گرایی تأثیر مدیریت کیفیت جامع و قابلیت بازاریابی الکترونیک بر عملکرد نوآوری محصول [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 86-114]
 • تمایل به بازدید مجدد هتل و ارتباطات شفاهی مثبت تأثیر کیفیت خدمات بر ارزش خدمات درک شده، رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 156-180]
 • توانمندسازی کارکنان تفکر استراتژیک مدیران و توانمندسازی کارکنان (در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی) [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 9-34]
 • توانمندسازی نیروی انسانی تفکر استراتژیک مدیران و توانمندسازی کارکنان (در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی) [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 9-34]
 • توسعه دانش امکان سنجی پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش دردفتر مرکزی شرکت مهندسان مشاور آبران در تهران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 179-195]

ج

 • جامعه‌پذیری سازمان شناسایی و اولویت‌‌ بندی عوامل موثر بر رفتار شهروندی برندی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 237-259]

ح

 • حرفه­ یی­ گری طراحی مدل شایستگی های مدیران منابع انسانی ایران [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 115-141]
 • حفظ مشتری اثر فروش‌گرایی و مشتری‌گرایی بر کیفیت رابطه با مشتری و حفظ مشتری در حوزه خدمات بانکی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 33-56]
 • حمایت سازمانی درک­شده از نوآوری عوامل مؤثر بر نوآوری و نقش انتظارات کارکنان از پیامدهای عملکردی و مزایای تصویری آن در بانک‌ها [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 103-127]

خ

 • خدمات بانک اثر فروش‌گرایی و مشتری‌گرایی بر کیفیت رابطه با مشتری و حفظ مشتری در حوزه خدمات بانکی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 33-56]
 • خرید جاری تأثیر نام تجاری بر رفتار خرید مشتریان بیمه [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 115-130]
 • خرید مجدد تأثیر نام تجاری بر رفتار خرید مشتریان بیمه [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 115-130]
 • خرید ناگهانی تأثیر انگیزه‌های لذت جویانه و ویترین‌گردی بر خرید ناگهانی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 153-178]
 • خودارتقایی و ابتکار عمل بررسی و مقایسه رفتار مدیریت برداشت در دو سیستم مکانیکی و ارگانیکی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 31-47]
 • خودروهای لوکس آرمان‌های شخصی و ترجیح نام تجاری تجملی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 261-300]

د

 • داده‌های پانلی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و معیار‌های ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 131-155]
 • دانشگاه آزاد اسلامی کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 91-114]
 • درآمد هر سهم استراتژی‌های ژنریک اجراشده در بانک دی و روند رشد سود واقعی هر سهم آن بانک [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 72-85]
 • درک خدمات ویژگی های تجارت الکترونیک و پذیرش آن توسط مشتریان [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 83-104]
 • درک ریسک تجارت الکترونیک ویژگی های تجارت الکترونیک و پذیرش آن توسط مشتریان [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 83-104]

ر

 • رابطه‌گرایی و پذیرا بودن کارمند شناسایی و اولویت‌‌ بندی عوامل موثر بر رفتار شهروندی برندی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 237-259]
 • رابطه‌مندی با مشتری اثر فروش‌گرایی و مشتری‌گرایی بر کیفیت رابطه با مشتری و حفظ مشتری در حوزه خدمات بانکی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 33-56]
 • ریسک مقایسه توان تبیین مدل های پارامتریک (اقتصادسنجی) و شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه‌گذاری برای تعیین پرتفوی مناسب [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 57-82]
 • ریسک اعتباری ریسک مالی و سود سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 177-195]
 • ریسک اعتباری عوامل درونی تأثیرگذار بر شاخص سنجش سلامت یا نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 202-223]
 • ریسک نرخ بهره ریسک مالی و سود سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 177-195]
 • ریسک نقدینگی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 37-56]
 • ریسک نقدینگی ریسک مالی و سود سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 177-195]
 • رضایتمندی سنجش رضایتمندی ارباب رجوع در شرکت پست ایران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 57-70]
 • رضایتمندی مشتری تأثیر کیفیت خدمات بر ارزش خدمات درک شده، رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 156-180]
 • رفتار خرید تأثیر نام تجاری بر رفتار خرید مشتریان بیمه [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 115-130]
 • رفتار شهروندی برند شناسایی و اولویت‌‌ بندی عوامل موثر بر رفتار شهروندی برندی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 237-259]
 • رفتار مصرف کننده تأثیر انگیزه‌های لذت جویانه و ویترین‌گردی بر خرید ناگهانی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 153-178]
 • رفتار مصرف‌کننده آرمان‌های شخصی و ترجیح نام تجاری تجملی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 261-300]
 • رفتار نوآورانه فردی عوامل مؤثر بر نوآوری و نقش انتظارات کارکنان از پیامدهای عملکردی و مزایای تصویری آن در بانک‌ها [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 103-127]
 • رقابت‌پذیری هوشمندی رقابتی و کسب مزیت رقابتی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 131-146]
 • روش پارآمتریک مقایسه توان تبیین مدل های پارامتریک (اقتصادسنجی) و شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه‌گذاری برای تعیین پرتفوی مناسب [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 57-82]
 • روش دیوید موقعیت استراتژیک بیمارستان‌های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 197-217]
 • روش‌های تحلیلی آسیب شناسی روش‌های تحلیلی در علوم انسانی (با تأکید بر کاربرد روش‌های آماری) [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 58-71]

ز

 • زنجیره تأمین معیارهای انتخاب تأمین‌کنندگان در فرآیند مدیریت زنجیره تأمین [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 35-57]
 • زنجیره تامین طراحی الگوی بهبود برنامه ریزی خطوط تولید با انتخاب تامین کننده مناسب و تلفیق رویکردهای موثر [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 9-32]

س

 • سایر سپرده ها عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 37-56]
 • سیاست­های HRM مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 49-64]
 • سپرده دیداری عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 37-56]
 • سرمایه اجتماعی نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در عملکرد سازمانی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 147-176]
 • سرمایه اجتماعی رابطه سرمایه اجتماعی و کارکردهای جمعی منابع انسانی با عملکرد [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 115-130]
 • سرمایه فکری نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در عملکرد سازمانی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 147-176]
 • سروکوال سنجش رضایتمندی ارباب رجوع در شرکت پست ایران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 57-70]
 • سیستم ارگانیک بررسی و مقایسه رفتار مدیریت برداشت در دو سیستم مکانیکی و ارگانیکی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 31-47]
 • سیستم مکانیک بررسی و مقایسه رفتار مدیریت برداشت در دو سیستم مکانیکی و ارگانیکی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 31-47]
 • سیستم­های پویا ارائه مدل هیبریدی چندعاملی و پویا برای سیاست گذاری آینده‌نگارانه (مطالعه موردی واردات لوازم خانگی) [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 95-113]
 • سود سهام ریسک مالی و سود سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 177-195]

ش

 • شایستگی­ های منابع انسانی طراحی مدل شایستگی های مدیران منابع انسانی ایران [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 115-141]
 • شبکه عصبی مقایسه توان تبیین مدل های پارامتریک (اقتصادسنجی) و شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه‌گذاری برای تعیین پرتفوی مناسب [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 57-82]
 • شخصیت رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد مدیران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 71-90]
 • شرکت انتقال گاز ایران رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و ارزیابی کارایی ایستگاه‌های تقویت فشار مناطق عملیات انتقال [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 143-164]
 • شرکت‌های سرمایه‌گذاری مقایسه توان تبیین مدل های پارامتریک (اقتصادسنجی) و شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه‌گذاری برای تعیین پرتفوی مناسب [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 57-82]
 • شناخت نام تجاری تأثیر نام تجاری بر رفتار خرید مشتریان بیمه [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 115-130]

ص

 • صادرات فرش عوامل کارآمد در موفقیت بنگاه های صادراتی فرش [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 165-181]
 • صنایع لبنی عوامل موثر در تعیین محل کارخانه‌های صنایع لبنی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 128-152]
 • صنعت لوازم خانگی ارائه مدل هیبریدی چندعاملی و پویا برای سیاست گذاری آینده‌نگارانه (مطالعه موردی واردات لوازم خانگی) [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 95-113]

ض

 • ضعف موقعیت استراتژیک بیمارستان‌های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 197-217]

ع

 • علوم انسانی آسیب شناسی روش‌های تحلیلی در علوم انسانی (با تأکید بر کاربرد روش‌های آماری) [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 58-71]
 • عملکرد رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد مدیران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 71-90]
 • عملکرد رابطه سرمایه اجتماعی و کارکردهای جمعی منابع انسانی با عملکرد [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 115-130]
 • عملکرد اقتصادی بررسی تاثیر نوآوری در محصولات سبز بر عملکرد بانک ملی شعب شهر تهران [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 9-29]
 • عملکرد درآمدها مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 11-36]
 • عملکرد سازمانی نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در عملکرد سازمانی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 147-176]
 • عملکرد کارکنان کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 91-114]
 • عملکرد محیطی بررسی تاثیر نوآوری در محصولات سبز بر عملکرد بانک ملی شعب شهر تهران [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 9-29]
 • عملکرد نوآوری محصول تأثیر مدیریت کیفیت جامع و قابلیت بازاریابی الکترونیک بر عملکرد نوآوری محصول [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 86-114]
 • عوامل اخلال رفتاری تأثیر عوامل اخلال رفتاری در تصمیمات سرمایه‌گذار و ارائه الگوی مناسب [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 65-93]
 • عوامل محسوس سنجش رضایتمندی ارباب رجوع در شرکت پست ایران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 57-70]

ف

 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) طراحی الگوی بهبود برنامه ریزی خطوط تولید با انتخاب تامین کننده مناسب و تلفیق رویکردهای موثر [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 9-32]
 • فرصت‌ها و تهدیدها) موقعیت استراتژیک بیمارستان‌های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 197-217]
 • فروش‌گرایی اثر فروش‌گرایی و مشتری‌گرایی بر کیفیت رابطه با مشتری و حفظ مشتری در حوزه خدمات بانکی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 33-56]

ق

ک

 • کارآمدی بنگاه عوامل کارآمد در موفقیت بنگاه های صادراتی فرش [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 165-181]
 • کارائی نسبی رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و ارزیابی کارایی ایستگاه‌های تقویت فشار مناطق عملیات انتقال [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 143-164]
 • کارکرد های جمعی منابع انسانی رابطه سرمایه اجتماعی و کارکردهای جمعی منابع انسانی با عملکرد [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 115-130]
 • کارکنان فروش اثر فروش‌گرایی و مشتری‌گرایی بر کیفیت رابطه با مشتری و حفظ مشتری در حوزه خدمات بانکی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 33-56]
 • کفایت سرمایه مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 11-36]
 • کیفیت ادراک‌شده و وفاداری به برند بررسی اثر تبلیغات بازاریابی و ترفیع قیمت بر ارزش ویژه برند در شرکت بیمه ایران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 219-236]
 • کیفیت ارتباط با مدیر عوامل مؤثر بر نوآوری و نقش انتظارات کارکنان از پیامدهای عملکردی و مزایای تصویری آن در بانک‌ها [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 103-127]
 • کیفیت خدمات تأثیر کیفیت خدمات بر ارزش خدمات درک شده، رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 156-180]
 • کیفیت خدمات و بانک حکمت ایرانیان تاثیر هوش هیجانی و بازاریابی‌درونی بر مشتری‌گرایی و کیفیت خدمات [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 301-329]
 • کیفیت درآمدها مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 11-36]
 • کیفیت زندگی کاری کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 91-114]
 • کیفیت مدیریت مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 11-36]
 • کنترل رفتاری درک شده ویژگی های تجارت الکترونیک و پذیرش آن توسط مشتریان [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 83-104]

م

 • مالکیت روانی برند شناسایی و اولویت‌‌ بندی عوامل موثر بر رفتار شهروندی برندی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 237-259]
 • محبوبیت به­عنوان نوآوری عوامل مؤثر بر نوآوری و نقش انتظارات کارکنان از پیامدهای عملکردی و مزایای تصویری آن در بانک‌ها [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 103-127]
 • محصولات سبز بررسی تاثیر نوآوری در محصولات سبز بر عملکرد بانک ملی شعب شهر تهران [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 9-29]
 • محیط رقابتی تأثیر مدیریت کیفیت جامع و قابلیت بازاریابی الکترونیک بر عملکرد نوآوری محصول [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 86-114]
 • مدیران بیرونی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد مدیران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 71-90]
 • مدیران درونی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد مدیران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 71-90]
 • مدیریت استراتژیک تفکر استراتژیک مدیران و توانمندسازی کارکنان (در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی) [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 9-34]
 • مدیریت برداشت بررسی و مقایسه رفتار مدیریت برداشت در دو سیستم مکانیکی و ارگانیکی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 31-47]
 • مدیریت دانش امکان سنجی پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش دردفتر مرکزی شرکت مهندسان مشاور آبران در تهران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 179-195]
 • مدیریت زنجیره تأمین معیارهای انتخاب تأمین‌کنندگان در فرآیند مدیریت زنجیره تأمین [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 35-57]
 • مدیریت سرمایه درگردش ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و معیار‌های ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 131-155]
 • مدیریت کیفیت جامع تأثیر مدیریت کیفیت جامع و قابلیت بازاریابی الکترونیک بر عملکرد نوآوری محصول [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 86-114]
 • مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 49-64]
 • مدیریت منابع انسانی برندمحور شناسایی و اولویت‌‌ بندی عوامل موثر بر رفتار شهروندی برندی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 237-259]
 • مدلسازی چندعاملی ارائه مدل هیبریدی چندعاملی و پویا برای سیاست گذاری آینده‌نگارانه (مطالعه موردی واردات لوازم خانگی) [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 95-113]
 • مدل شایستگی طراحی مدل شایستگی های مدیران منابع انسانی ایران [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 115-141]
 • مزایای تصویری مورد انتظار عوامل مؤثر بر نوآوری و نقش انتظارات کارکنان از پیامدهای عملکردی و مزایای تصویری آن در بانک‌ها [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 103-127]
 • مزیت رقابتی هوشمندی رقابتی و کسب مزیت رقابتی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 131-146]
 • مشتری سنجش رضایتمندی ارباب رجوع در شرکت پست ایران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 57-70]
 • مشتری‌گرایی اثر فروش‌گرایی و مشتری‌گرایی بر کیفیت رابطه با مشتری و حفظ مشتری در حوزه خدمات بانکی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 33-56]
 • مشتری‌گرایی تاثیر هوش هیجانی و بازاریابی‌درونی بر مشتری‌گرایی و کیفیت خدمات [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 301-329]
 • مصرف تجملی آرمان‌های شخصی و ترجیح نام تجاری تجملی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 261-300]
 • معادلات ساختاری عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 37-56]
 • معیار آشنایی معیارهای انتخاب تأمین‌کنندگان در فرآیند مدیریت زنجیره تأمین [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 35-57]
 • معیار اقتصادی معیارهای انتخاب تأمین‌کنندگان در فرآیند مدیریت زنجیره تأمین [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 35-57]
 • معیار ظرفیت عرضه‌کننده معیارهای انتخاب تأمین‌کنندگان در فرآیند مدیریت زنجیره تأمین [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 35-57]
 • معیار قابلیت اعتماد معیارهای انتخاب تأمین‌کنندگان در فرآیند مدیریت زنجیره تأمین [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 35-57]
 • مکان­ یابی عوامل موثر در تعیین محل کارخانه‌های صنایع لبنی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 128-152]
 • منبع کنترل رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد مدیران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 71-90]

ن

 • نارضایتی از وضعیت موجود عوامل مؤثر بر نوآوری و نقش انتظارات کارکنان از پیامدهای عملکردی و مزایای تصویری آن در بانک‌ها [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 103-127]
 • نام و نشان‌های تجاری (برندهای) لوکس آرمان‌های شخصی و ترجیح نام تجاری تجملی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 261-300]
 • نسبت کفایت سرمایه عوامل درونی تأثیرگذار بر شاخص سنجش سلامت یا نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 202-223]
 • نسبت کیوتوبین ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و معیار‌های ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 131-155]
 • نقدینگی مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 11-36]
 • نمایندگی بیمه رابطه سرمایه اجتماعی و کارکردهای جمعی منابع انسانی با عملکرد [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 115-130]
 • نوآوری بررسی تاثیر نوآوری در محصولات سبز بر عملکرد بانک ملی شعب شهر تهران [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 9-29]
 • نوآوری به­عنوان الزام شغلی عوامل مؤثر بر نوآوری و نقش انتظارات کارکنان از پیامدهای عملکردی و مزایای تصویری آن در بانک‌ها [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 103-127]

و

 • ویترین گردی تأثیر انگیزه‌های لذت جویانه و ویترین‌گردی بر خرید ناگهانی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 153-178]
 • وزن‌دهی به عوامل جایابی عوامل موثر در تعیین محل کارخانه‌های صنایع لبنی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 128-152]

ه

 • همدلی سنجش رضایتمندی ارباب رجوع در شرکت پست ایران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 57-70]
 • هنجار ذهنی ویژگی های تجارت الکترونیک و پذیرش آن توسط مشتریان [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 83-104]
 • هوشمندی رقابتی هوشمندی رقابتی و کسب مزیت رقابتی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 131-146]
 • هوش هیجانی تاثیر هوش هیجانی و بازاریابی‌درونی بر مشتری‌گرایی و کیفیت خدمات [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 301-329]