داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
حسن اسماعیل پور استادیار
محمدعلی افشارکاظمی هیات تحریریه
محسن امینی خوزانی گروه مهندسی مالی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
زین العابدین امینی سابق استادیار گروه مدیریت دولتی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه،ساوه،ایران.
زهرا پورزمانی گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مینا جمشیدی اوانکی داور
فرزانه حیدرپور گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
فریده حق شناس کاشانی گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
جلال حقیقت منفرد استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محمدرضا حمیدی‌زاده استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
فرهاد حنیفی داور
بهرام خیری عضو هیات داوران
زهره دهدشتی شاهرخ عضو هیات تحریریه
محمدرضا ربیعی مندجین داور
فریدون رهنمای رودپشتی گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
غلامرضا زمردیان داور
احسان ساده دانشیار گروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه،ساوه،ایران.
سیدهادی سیدفضلی گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
سهیل سرمدسعیدی استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
حسین صفرزاده داور
احمد یعقوب نژاد گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
منصوره علیقلی هیات داوران
میر فیض فلاح گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
بهروز قاسمی گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران
محمدرضا کاباران زادقدیم استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت تهران مرکز
اسماعیل کاوسی هیات علمی واحد تهران شمال-عضو هیات داوران
محمدعلی کرامتی مدیریت دانشیار گروه صنعتی‌‌‌‌‌، واحد تهران مرکز‌‌، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌، تهران‌‌، ایران
مهدی کریمی زند گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
احمدرضا کسرائی گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران
عبداله کولوبندی مدیریت گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
محمد ابراهیم محمدپور زرندی گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
وحیدرضا میرابی گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران
امیربابک مرجانی هیات علمی
مرضیه مظفری گروه مهندسی صنایع، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مجتبی معظمی مدیریت آموزش عالی،دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال،تهران،ایران
مهرزاد مینویی هیات علمی
احسانه نژاد محمد نامقی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحدعلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
شهریار نصابیان گروه اقتصاد ، واحد تهران مرکز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران
سینا نعمتی زاده گروه بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
سید محمود هاشمی دکتری مدیریت بازرگانی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
احمد ودادی هیات داوران