داوران

{reviewerslist}

1-     دکتر میرزاحسن حسینی استاد دانشگاه پیام نور

2-    دکتر اکرم هادی زاده مقدم  دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

3-    دکترجمشیدصالحی صدقیانی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

4-    دکتر رضا رسولی استاد دانشگاه پیام نور

5-    دکترفریدون رهنمای رودپشتی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

6-    دکتر رضا نجف بیگی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

7-    دکتر میرفیض فلاح شمس دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

8-    دکتر وحیدرضا میرابی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

9-  دکتر محمدعلی افشار کاظمی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

10- دکتر سینا نعمتی زاده دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

11- دکتر عباس صالح اردستانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

12-دکتر مهرزاد مینویی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

13-دکتر وحیدرضا میرابی دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

14- دکتر فریده حق شناس استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

15- دکتر منصوره علیقلی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

16- دکتر جلال حقیقت منفرد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

17- دکتر بهرام خیری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

18- دکتر قاسمعلی بازایی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

19- دکتر بهروز قاسمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

20- دکتر محمدرضا کاباران زاده قدیم  دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

21-دکتر حسن اسماعیل پور استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

22-دکتر مینا جمشیدی اوانکی استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

23-دکتر سیدهادی سیدفضلی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

24-دکتر مرضیه مظفری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

25-دکتر مجتبی معظمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال