شماره جاری: دوره 13، شماره 49 - شماره پیاپی 1، بهار 1400، صفحه 1-600 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی
شاپا چاپی
2252-0104
شاپا الکترونیکی
2383-2991

بانک ها و نمایه نامه ها